תנאי השימוש באתר הגלריה און ליין

כללי
אתר "הגלריה און ליין" (להלן: "האתר") מציע את השירותים והמידע שבאתר בכפוף לתנאים שמופיעים להלן. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו באמצעות כל מחשב או אמצעי תקשורת אחר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן" כולל כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי, או כל שילוב ביניהם ולרבות, אך לא רק, כל תמונה, ציור, צילום, הנפשה, איור, מפה, גרפיקה, תרשים, סרטון וקבצי וידאו, קובץ מוזיקה אדיו, תוכנה, קוד מחשב, פרוטוקול, פורמט, מאגר נתונים וכן כל תו, סימן או צלמית (icon).

עצם השימוש של כל מי שגולש ו/או צופה ו/או רוכש מוצרים ו/או שירותים שמציע האתר, ו/או עושה כל שימוש אחר באתר, במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש"), מהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות באתר, כפי שיפורטו להלן, וזאת ללא כל הגבלה או הסתייגות, וכן יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה, ולכן הינך מתבקש לקרוא אותם בעיון. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות באתר, הינך נדרש שלא לעשות שימוש באתר.

יודגש כי כל המשתמש באתר מצהיר כי הוא מודע לתנאי השימוש באתר ומקבל אותם כהווייתם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי שימוש אלה.
בעלי האתר רשאים, בכל עת, לעשות שינוי בתנאי השימוש באתר, וזאת על ידי עדכונו ל מסמך זה. שינוי זה יחייב את המשתמש בכל דבר ועניין.

זכאים להשתתף במכירות שבאתר
כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים הבאים במצטבר, ואשר יעמוד בתנאי שימוש אלה, יהא רשאי להירשם באתר ולבצע פעולת רכישה באתר.
המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
המשתמש הינו בעל כתובת בישראל וכן בעל כתובת דואר אלקטרוני פעילה.
האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע ו/או לצמצם את גישתו של משתמש לאתר ו/או לבטל השתתפותו של משתמש, שהתנהגותו אינה עומדת בתנאי השימוש באתר, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

הרשמה לאתר ואישור תהליך הרכישה
חלק מהפעילות באתר כוללת דרישה מהמשתמש לבצע הרשמה לשירות באתר ולעדכן פרטים, לרבות אך לא רק, בחירת שם משתמש וסיסמא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, מספר כרטיס אשראי, ופרטים נוספים, אם וכאשר יידרשו ע"י האתר. חלק מפרטים אלה הינם הכרחיים לסיום הליך ההרשמה לאתר. מובהר בזאת, כי המשתמש מצהיר כי הוא מספק פרטים אלה מרצונו החופשי והסכמתו המלאה.

המשתמש מצהיר בזאת, כי כל הפרטים והמידע שסיפק לאתר הינו מידע נכון, מלא ומדויק. כמו כן מצהיר המשתמש כי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש בתנאי השימוש.

יודגש כי מסירת פרטים כוזבים ו/או לא מלאים ביודעין, מהווה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות מצד בעלי האתר ו/או מפעיליו.

לאחר ביצוע פעולת ההרשמה ו/או הרכישה באתר, האתר יהא רשאי לבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברת כרטיס האשראי. עם אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי, תישלח ההזמנה והמשתמש יעודכן על כך. יודגש כי אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי מהווה תנאי מוקדם להליך ההזמנה, אשר יושלם רק לאחר אישור מחברת כרטיס האשראי.

במקרה בו חברת כרטיס האשראי לא תאשר את פרטי כרטיס האשראי, יקבל המשתמש הודעה על כך. לצורך השלמת ההזמנה יידרש המשתמש ליצור קשר עם האתר, וזאת לצורך הסדרת אישור מחברת כרטיס האשראי לביצוע העסקה. במקרה זה, יחול מניין ספירת הימים למועד ביצוע המשלוח רק מיום לאחר אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי. לא פעל המשתמש להסדרת האישור מול חברת כרטיס האשראי בתוך 5 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת כרטיס האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, האתר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

שליחת פרטים
בהסכמתך לתנאי השימוש באתר, הרי שניתנת גם הסכמתך לקבל דיוור, בין בדואר אלקטרוני, בין בהודעות SMS ו/או בכל אחד מאמצעי התקשורת שמסרת, כל עוד לא תצהיר בפניו כי הנך מעוניין להפסיק שירות זה. הסכמתך זו ניתנת לאתר ומפעיליו, וכן לשלוח של האתר לצורך מטרה זו, אם מינה האתר אחד כזה.

במסגרת הסכמה זו, רשאים בעלי האתר בעצמם או כחלק משיתוף פעולה עם שותפיהם העסקיים, לשלוח למשתמשי האתר אשר נתנו הסכמתם לכך, או בהתאם לכל דין, חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעלי האתר, לרבות פעילויות הקשורות עם שותפיהם העסקיים. אם אין ברצונך לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכל להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, יחדול האתר משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להמשיך וליצור עמך קשר בקשר לחשבונך האישי ולשלוח מידע חשוב הנוגע לאתר זה.

המוצרים באתר ואופן הצגתם
המוצרים ו/או השירותים אשר מוצעים לרכישה באתר הינם בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר ובעליו. מובהר בזאת, כי האתר רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר, לרבות שינוי אופן מכירתם ו/או מחירם, ולרבות דמי המשלוח. יובהר בזאת, כי חלק מהמוצרים נמצאים במלאי הישיר של האתר וחלק מהמוצרים מסופקים לאתר על ידי ספקים חיצוניים שאיתם בחר האתר לעבוד (להלן: "הספק").

כל המחירים המופיעים בדפי האתר כוללים מע"מ על פי דין.
תמונות המופיעות באתר לצורך הצגת המוצרים, הינן להמחשה בלבד. במקרה של פער בין התמונה לבין התיאור המילולי, יגבר התיאור המילולי על התיאור המוצג בתמונה. יובהר, כי תיתכן סטיה של כ-10% מהצבע והמידה המצוינת באתר.

המכירה באתר הינה מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש, ועד גמר המלאי. הזמנה ואספקה של מוצר באתר כפופה להימצאות המוצר במלאי של האתר ו/או של הספק. האתר עושה כל שביכולתו כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי האתר ו/או הספק במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד הספקתם. עם אישור ההזמנה על ידי למוצר, האתר משריין את המוצר שרכש הלקוח או מחייבת את הספק לשריין את המוצר שנרכש, כך שיהיה זמין ומוכן לאספקה ללקוח במועד הקבוע באתר. אולם, אם יתברר כי מסיבות שאינן תלויות באתר, המוצר לא נמצא במלאי הספק במועד ההזמנה או לאחר הרכישה, תישלח ללקוח הודעה מתאימה. במקרה זה יהא האתר רשאי להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך (לכל הפחות) למוצר שהוזמן, או לבטל את הרכישה, לפי שיקול דעתו. במידה והלקוח יקבל את הצעת האתר, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש ויסופק ללקוח המוצר החלופי. במידה והלקוח יסרב להצעה ולא יהיה מעוניין לקבל את המוצר החלופי, הזמנתו תבוטל והאתר יימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח בגין הזמנה זו, או ישיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, אם שולם. יובהר כי למעט פרטים אלה, לא תהא ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בגין היעדר המוצר במלאי כאמור, לרבות טענה בדבר קיום התחייבות החברה לאספקת המוצר ו/או השירות, ובכלל זה דרישה לפיצוי בגין נזק עקב רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר מזה שבאתר.

אספקה, הובלה ומשלוח
אספקת המוצרים ו/או השירותים שנרכשו באתר ואשר התמורה עבורם שולמה במלואה בכרטיס אשראי כאמור לעיל, תיעשה על ידי דואר ישראל ו/או חברת שליחויות שבחר האתר. אספקת המוצרים ו/או השירותים תבוצע לכתובת הדואר שסיפק הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.
האתר יספק את המוצרים ללקוח עד 21 ימי עסקים ממועד אישור הרכישה.
בנסיבות מיוחדות של איחור כגון עקב כח עליון, יידע האתר את הלקוח עם היוודע דבר האיחור, ויאפשר לו לבחור בין המתנה למוצר, קבלת מוצר חלופי או ביטול העסקה והשבת הסכום ששולם.
האתר לא יהיה אחראי לעיכוב שנגרם שלא בשליטתו ו/או שמקורו בלקוח עצמו, כגון היעדר אפשרות ליצור קשר עם הלקוח בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא יהווה הפרת התחייבות מצד האתר.
דמי המשלוח המצוינים באתר הינם עבור הובלה ומשלוח "רגילים" בישראל, ואינם כוללים הובלה חריגה כגון הובלה לקומות גבוהות ללא מעלית ו/או הובלה שדורשת אמצעים מיוחדים או כח אדם נוסף. במקרה של הובלות חריגות, האתר יהא רשאי לגבות תשלום נוסף על הובלה רגילה, ויידע את הלקוח בכך מראש.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים
לקוח אשר ביצע רכישה באתר, רשאי לבטל את העיסקה במסגרת חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו. בכל מקרה ביטול עסקה יהיה באופן המפורט להלן בכתב לאתר:
ברכישת מוצר – ניתן לבטל את העסקה מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר. מובהר כי סעיף זה לא יחול על מוצרים בהזמנה אישית.
הזמנה אישית – ציורי שמן וצילומים, אשר מוכנים על ידי האמן עבור המזמין באופן אישי ובהתאם לגודל היצירה שאותה הזמין הלקוח, וזאת רק לאחר הזמנת היצירה. הזמנה אישית כוללת גם יצירות שנבחרה להן מסגרת.
בכל הודעת ביטול יש לציין את מספר ההזמנה, שם מלא ותעודת זהות. על המוצר הנרכש לחזור כשהוא באריזתו המקורית מבלי שנפתחה, ללא כל לכלוך או פגם, ובצירוף חשבונית מקורית.
במקרה של ביטול עסקה כאמור על ידי הלקוח, יחזיר האתר, וזאת תוך 10 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את החלק היחסי ששילם הלקוח, וכן יבטל את החיוב בשל העסקה מבלי שיגבה סכום נוסף מהלקוח, למעט דמי טיפול בגובה 10% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. בנוסף, הלקוח יחויב בדמי משלוח בסכום של לכל הפחות 89 ש"ח (במקרה שבו דמי המשלוח היו גבוהים יותר בשל אופי היצירה, יחויב הלקוח בדמי המשלוח הגבוהים), וכן יחויב הלקוח בדמי אריזה בסך 49 ₪ + מע"מ כחוק.

קנין רוחני ואחריות משפטית
האתר והתוכן המופיע בו מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני זכויות יוצרים של מדינות אחרות. האתר הינו הבעלים הבלעדי של זכויות היוצרים בתוכן המופיע באתר. שימוש ע"י המשתמש בתוכן המופיע באתר יהיה שימוש הוגן וסביר, בהתאם לכללים הקבועים בכל דין. בכל מקרה השימוש בתוכן המופיע באתר יהיה למטרות פרטיות בלבד. על המשתמש נאסר לבצע כל שינוי, צילום, העתקה, פרסום, שכפול, אחסון במאגר מידע, הענקת רישיון לשימוש, הקלטה, קליטה או שידור, בכל דרך או בכל אמצעי אופטי, אלקטרוני, מכאני או אחר, אלא רק לאחר קבלת אישור מפורש בכתב מבעלי האתר.
המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע באתר ו/או בתוכן המופיע באתר ו/או בגולשים אחרים באתר ו/או בשרתים או רשתות הקשורים לשירות או לאתר.
בכל מקרה של העתקה או שימוש בתוכן, המותרים בהתאם לתנאים אלה, יש לציין במפורש את מקור המידע ושם האתר.

שמירת פרטיות ושימוש בפרטים
הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש באתר  ו/או הצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות באתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
ידוע למשתמש באתר, כי מידע אודות המשתמשים נאסף דרך קבע ע"י אמצעים טכנולוגיים שונים, וזאת לצרכים סטטיסטיים ולצרכי הגנה על האתר. האתר לא עושה שימוש במידע זה שיש בו כדי להפר את פרטיות המשתמש, אלא עם ביצע הגולש הפרה של תנאי שימוש אלה או פעולה אחרת שיש בה כדי לפגוע באתר, בגולשיו או בשותפיו.

פיצוי ושיפוי
גולש אשר מפר את תנאי השימוש באתר או עושה פעולה כלשהיא אשר יש בה כדי לפגוע באתר, בבעליו, בגופים המפרסמים בו או בגולשים אחרים, מתחייב בזאת לשלם לבעלי האתר סכום פיצוי של לכל הפחות 2,500 ₪ עבור כל הפרה, וזאת ללא צורך בהוכחת כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשים אלה, ואף במקרה שלא נגרם כלל נזק. הסכמה זו אין בה כדי למנוע מבעלי האתר לתבוע את המפר בנוסף בגין כל נזק שייגרם כתוצאה ממעשיו.

אבטחת מידע
האתר נוקט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע שנמסר ע"י המשתמש. יובהר, כי על אף עובדה זו, האתר אינו מתחייב שהנתונים שנאספו או נמסרו על ידי המשתמש כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של האתר. ידוע בזאת למשתמש כי האתר לא ישא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מפעולות אלה, לרבות בשל פגיעה בפרטיות המשתמש, ככל שפעולות אלה אינן בשליטת האתר.

תכנים מסחריים
באתר עשוי להיות מוצג תוכן של צד שלישי, לרבות אך לא רק פרסומים של צד שלישי או קישורים לאתרים חיצוניים (links). עצם ההפניה של האתר לאתרים חיצוניים אלה אינו מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם או חוקיותם של האתרים אליהם בוצעה ההפניה, וממילא אינה מהווה המלצה על אתרים אלה. כל שימוש בתוכן של צד שלישי ו/או כניסה של המשתמש לאתרים של צד שלישי ע"י שימוש בלינקים או פרסומות באתר, ייעשו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
האתר אינו מתחייב כי הלינקים שיימצאו בו יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתרי אינטרנט פעילים. האתר רשאי להסיר או להוסיף לינקים על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד באתר בשל כך.

שינויים באתר
האתר רשאי לבצע שינויים באתר, לרבות שינוי התכנים באתר, המוצרים ו/או השירותים המופיעים בו, מראהו ועיצובו של האתר, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש.
מובהר בזאת, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביצוע שינויים אלה, או בגין תקלות שאירעו אגב ביצועם. ט.ל.ח.

דין וסמכות שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר, הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בחיפה.


קנייה מהנה,

צוות האתר.
מתלבט וזקוק לעזרה?
השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם:
2024 © כל הזכויות שמורות לבעלי אתר הגלריה און ליין
עיצוב אתריםעיצוב אתרים